CERTYFIKATY PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ/  ORGANIC PRODUCTION CERTIFICATES

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

Legal basis: Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Kategorie działalności/ Activities of the operator:

  • Produkcja/ Production
  • Przygotowanie/ Preparation
  • Dystrybucja/wprowadzanie do obrotu / Distribution/Placing on the market
  • Przechowywanie / Storing
  • Import/ Import
  • Eksport/ Export

Wykaz certyfikatów wydanych od dnia 1 stycznia 2023 r. w zakresie rolnictwa ekologicznego dostępny jest na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index

The list of certificates issued from 1 January 2023 in the field of organic farming is available on the website https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index